UNESCO kultuuriruumide võrgustik, nr 2020-1-LV01-KA204- 077559

Euroopa on kogu maailmas tunnustatud rikkalike kultuuriväärtuste, sealhulgas vaimse kultuuripärandi – Euroopa kodanike teadmiste, tavade ja traditsioonide – poolest. ICH tähtsust tunnistati õiguslikult ICH kaitsmise konventsiooniga, mille UNESCO peakonverents võttis vastu 2003. aastal. Kultuuripärand on omaette väärtus, mis kasvatab rahvuslikku enesekindlust ja tunnet, et kuulute regiooni, riiki ja selle piirkonda. Lisaks aitab ICH kaitse kaasa Euroopa erinevate piirkondade – kaugete, maapiirkondade ja ka linnapiirkondade – säästva arengu erinevatele aspektidele.
Projekti partneriteks on 8 kogenud organisatsiooni seitsmest Euroopa riigist:
.- Latvia (Ethnic Culture Centre Suiti Foundation – Lead partner in the project),
– Estonia (Kihnu Cultural Space Foundation and NGO Setomaa Tourism),
– The Republic of North Macedonia (ICTM National Committee of Macedonia),
– Georgia (Georgian Arts and Culture Center),
– Italy (UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI),
– Croatia (Gacko pucko otvoreno uciliste Otocac),
– Portugal (Munícipio de Idanha-a-Nova) .

Kõik partnerid, kes esindavad erinevaid UNESCO tunnustatud kultuuriväärtusi, on loonud partnerluse, mida toetavad paljud assotsieerunud partnerid – on ühendanud jõud, et jagada enda riigi kogemusi kõigile teistele, et paremini mõista, millised on parimad viisid ja meetodid teadmiste edastamiseks, neile kes seda vajavad ja huvi tunnevad- soovitakse edasi anda kogemusi, teadmisi ja oskuseid, mis on seotud UNESCOga . Enamik antud projekti partneritest on varem koostööd teinud, Erasmus + programmi Startegic partners projekti raames

Projektipartnerid on erineva suuruse ja ulatusega, kuid neil on ühised eesmärgid ja sihtrühmad. ICH elementide praktikud ja osalevate organisatsioonide töötajad on projekti otseseks sihtrühmaks. Kõigil organisatsioonidel erinevatest riikidest, on pikaajalised kogemused erinevate kohalike, riiklike ja EL-i kaasrahastatud projektide elluviimisel.

Projekti peamine eesmärk saavutatakse erinevate tegevustega.
Meetodite, lähenemisviiside ja parimate tavade vahetamiseks osalevate organisatsioonide ja riikide vahel on kavas korraldada 7 lühiajalist personali ühist koolitusüritust kõigis mitmekülgse programmiga partnerriikides, et anda osalejatele terviklik ülevaade olukorrast igas riigis ICH valdkonnas.
Projekti käigus loodetakse välja töötada mitu väljundit:
1. kõigi partnerite sihtrühmadega töötavate metoodikate ja lähenemisviiside kokkuvõte;
2. Koostatakse internetipõhine voldik: koostööpartnerite heade tavade ühised näited.
Väljatöötatud materjalid muudetakse projektipartnerite veebisaitidel tasuta prinditavateks ja veebipõhiselt kättesaadavaks.
Sihtasutus (Ethnic Culture Centre Suiti) koordineeriva partnerina jälgib kõigi projektipartnerite organisatsioonide projektitegevuste üldist juhtimist ja rakendamist. Samuti nähakse ette, et iga partnerorganisatsioon loob kohaliku projektijuhtimismeeskonna. Projekti elluviimise ja oodatavate projektitulemuste saavutamisega seotud küsimused on kavas arutada partneritega viie riikidevahelise projektikoosoleku jooksul.
Kavandatud on ka erinevad levitamistegevused, sealhulgas kohalikud seminarid kuues partnerriigis ja konverents Lätis, kus projekti tulemusi tutvustatakse laiemale publikule. Lisaks on kavas kasutada sotsiaalmeediat (Facebook, Instagram, Twitter) ja partnerite veebisaite, et teavitada kõiki sidusrühmi projekti saavutustest ja edendada väljatöötatud materjale.

ICH praktikute haridust parandatakse otseselt selliste projektitegevuste kaudu nagu loodud õppematerjalid, konverentsid ja seminarid, aga kaudselt – partnerorganisatsioonide – täiskasvanute koolitajate suutlikkuse suurendamise kaudu. Koolitusürituste tulemusena saavad partnerorganisatsioonide töötajad – täiskasvanute koolitajad – värskeid ideid, erinevaid vaatenurki ning vahetavad metoodikat ja lähenemisviise. Eeldatav on ka mõju partnerorganisatsioonidele: võimalus luua riikidevaheline võrgustik, vahetada organisatsiooni õppimist toetavaid parimaid tavasid. Erinevate projektipartnerite olemasolu tõttu annab projekt ka võimaluse teha järeldusi rolli kohta, mida kultuuripärand võib välja tuua maaelu ja linna jätkusuutlikus arengus. Kultuuripärand ja säästev kultuuriturism aitavad parandada sissetulekuid ja töövõimalusi. Projektil on otsene kasulik mõju Euroopa kultuuripärandi kaitsmisele ja edendamisele.
UNESCO ühendatud organisatsioonide võrgustik annab ainulaadse võimaluse liituda erinevate inimestega väga erinevatest riikidest ja kultuuridest, et edendada märkimisväärset osa Euroopa kultuuripärandist. ICH valdkonnas tegutsevad riigiasutused, organisatsioonid (täiskasvanute koolitajad) ja praktikud ning paljud ICH valdkonnas töötavad seotud projektipartnerid – kõigi tasandite sidusrühmad – kaasatakse ühte suurde võrgustikku. See lähenemisviis on ICH valdkonnas uuenduslik.
Projekti kestus on alates 01.11.2020. – 31.10.2022. (seda saab pikendada Covid-19 olukorra tõttu Euroopas), kogueelarve 250 472 eurot.

UNESCO pärimuskultuuri meistriteos – Kihnu Kultuuriruum!

Kihnu Kultuuriruum SA
Metsamaa, Rootsiküla Kihnu vald Pärnumaa 88004
telefon +372 513 4555 / kultuuriruum [at] kihnu.ee
a/a EE151010220026854013 (SEB)

Tuhat tänu meile ja meiega kaasa mõtlemast!

“See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.”